سخن شیرین ( دلنوشته های من) http://sokhanshirin.mihanblog.com 2018-10-21T21:12:15+01:00 text/html 2014-06-17T12:33:33+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی مشکلات http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/46 <div id="yui_3_16_0_1_1403011586176_11046" style="text-align:justify;padding:0px 10px 5px 3px;font-size:11px;color:rgb(40,45,47);line-height:1.5em;direction:rtl;font-family:Tahoma;background-color:rgb(228,239,245);">كشاورزی الاغ پیری داشت كه یك روز اتفاقی به درون یك چاه بدون آب افتاد.<br> كشاورز هر چه سعی كرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد<br>پس برای اینكه حیوان بیچاره زیاد زجر نكشد، كشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاك پر كنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود<br>مردم با سطل روی سر الاغ خاك می ریختند&nbsp;<br> اما الاغ هر بار خاك های روی بدنش را می تكاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاك زیر پایش بالا می آمد، سعی می كرد روی خاك ها بایستد.<br>روستایی ها همینطور به زنده به گور كردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینكه به لبه چاه رسید و در میان حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد ...<br><br>نتیجه&nbsp;<br>مشكلات، مانند تلی از خاك بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم:&nbsp;<br>اول اینكه اجازه بدهیم مشكلات ما را زنده به گور كنند<br>و دوم اینكه از مشكلات سكویی بسازیم برای صعود!<br> اگراز مشکلات برای بالا آمدن و رشد مان استفاده نکنیم , در چاههای زندگی گرفتار و زنده به گور میشویم</div> text/html 2014-06-15T16:49:26+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی دوستت دارم باور کن http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/45 <span>این نوشته شعر نیست&nbsp;</span><br><span>بسیار هم جدیست ...</span><br><span>آنان که بیشتر دوستشان داری</span><br><span>بیشتر دچار سوء تفاهم با توند</span><br><span>بی آنکه بخواهی و بدانی،</span><span class="text_exposed_show"><br>بیشتر می رنجانیشان<br>بیشتر می رنجانندت<br>بیشتر به یادشان هستی&nbsp;<br>ولی ...<br>کمتر عشق می گیری&nbsp;<br>کمتر عشق می گیرند !<br>چشم به هم می زنی و می بینی عزیزترین ها<br>با یک برداشت نادرست از هم<br>هر روز از هم دور و دور تر میشوند ...<br>غافل از اینکه بهترین روزهایشان<br>با قهر و دوری و نامهربانی می گذرد!</span> text/html 2014-06-15T16:48:07+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی خدایا http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/44 <div><em style="color: rgb(51, 0, 0);"><br></em></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به تو عادت دارم، مثل پروانه به آتش، مثل عابد به عبادت</font></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">و تو هر لحظه که از من دوری، من به ویرانگری فاصله می اندیشم</font></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">در کتاب احساس واژه ی فاصله یک فاجعه معنا شده است</font></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(51, 0, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو توانایی آنرا داری که به این فاجعه پایان بخشی...</font></div> text/html 2014-06-15T16:47:00+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی دردسر کم میکنم http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/43 <p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید از محشر گذشت این لجن زاری که من دیدم سزای صخره هاست</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گوهر روشن دل از کان جهانی دیگر است</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">عذر می خواهم پری ،من نمی گنجم در آن چشمان تنگ</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با دل من&nbsp;آسمانها&nbsp;نیز تنگی می کنند</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روی جنگل ها &nbsp;می آیم فرود،شاخه زلفی گو مباش</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">آب دریاها کفاف تشنه ی این درد نیست</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک شب مهتابی از این تنگنای</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از فراز کوه ها پر میزنم ...&nbsp;می گذارم میروم</font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">نامه ی خود می برم&nbsp;...&nbsp;دردسر کم میکنم</strong></font></p> text/html 2014-06-15T16:45:45+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی من دلم میخواهد http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/42 <div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من دلم می خواهد</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خانه ای داشته باشم پر دوست</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">کنج هر دیوارش</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دوستهایم بنشینند آرام</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گل بگو گل بشنو</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرکسی می خواهد</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وارد خانه پر عشق و صفایم گردد</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک سبد بوی گل سرخ</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به من هدیه کند</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شرط وارد گشتن</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شست و شوی دلهاست</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شرط آن داشتن</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک دل بی رنگ و ریاست</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بر درش برگ گلی می کوبم&nbsp;</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روی آن با قلم سبز بهار</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">می نویسم ای یار</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خانه ی ما اینجاست</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا که سهراب نپرسد دیگر</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">"خانه دوست کجاست؟ "</font></div><div><font style="color: rgb(102, 51, 0);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2014-06-12T17:10:21+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی عشق نفرت ناامیدی http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/41 <br>فاصله ی بین حد والای عشق و بالا ترین حد تنفر کمتر از تار موییست.درست همانند پله هایی که در رو به روی هم بالا می روند و در جایی به هم می رسند و در یک طرف نهایت عشق است و در طرف دیگر نهایت تنفر و نفرت و کاش آدمی در یکی از این دو نهایت باشد و نه نصفی در تنفر و نصفی در عشق.نمی دانم چرا این فاصله ها این قدر کمند. کاش می شد مرزی بین عشق و تنفر گذاشت. <br><br>باور نمیکنم که دنیا اونقدر جای بدیه و اونقدر باید احساس بد بهمون دست بده ، که مثل فروغ فرخزاد بگیم : <p><span style="color: #000000;">و ا</span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;">ن </span><span style="color: #000000;">منم</span><span style="color: #000000;"><br> </span><span style="color: #000000;">زنی</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">تنها</span><span style="color: #000000;"><br> </span><span style="color: #000000;">در</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">آستانه</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;"> فصل</span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">سرد</span><span style="color: #000000;"><br> </span><span style="color: #000000;">در</span><span style="color: #000000;"> ابتدا</span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">در</span><span style="color: #000000;">ک هست</span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;"> آلوده </span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;"> زم</span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: #000000;">ن<br> و </span><span style="color: #000000;">ی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">أس ساده و غمناک آسمان</span></p><p><span style="color: #000000;">ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد</span></p> <p><span style="color: #000000;">من نمیخوام هیچ پایان تلخی ، هیچ نا امیدی ، هیچ با هم نبودنی ، رو قبول کنم <br></span></p><span style="color: #000000;"></span> text/html 2014-06-10T06:06:55+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی بس قدرتمندم http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/40 <font size="2">بس قدرتمندم<br>هیچ ندارم كسی از من بستاند<br>هیچ ندارم پنهان كنم در سكوت<br>یا سراپا چشم باشم از بیم ربوده شدن ..<br><br>می توانم بی پروا بایستم<br>رو در روی همه بادهای جهان<br>رو در روی تندبادها<br>تازیانه های خود را بر من فرود آرید<br>چه دارم به یغما برید ؟<br><br>هیچ برای خود نمی برم<br>كه در هم شكنیدم<br>هیچ برای خود نمی خواهم<br>كه به زانویم درآورید<br>هیچ نیندوخته ام در كاسه تهی دستانم<br>كه به زنجیرم كشید ..<br><br>آزادم اكنون<br>با بال ها و رویاهایی رها<br>بس توانا برای درآغوش گرفتن همه چیز<br>و تو ای دنیا<br>هر چه بیشتر از من می ستانی<br>بیشتر در چنگ منی<br>و چون از خود دست شویم<br>بیشتر از هر زمان دیگر<br>متعلق به منی .</font> text/html 2014-06-10T06:06:15+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی |محمد رضا شفیعی کدکنی| http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/39 <font size="2">شهری که آن سوی شقایق می شود طالع<br>درجادۀ جادوی ابریشم<br>دروازه های عالمی دیگر<br>به روی آدمی دیگر<br>- آن عالم وآدم که حافظ آرزو میکرد -<br>نزدیک است ..<br><br>آنک<br>شهری که از دروازه های آن<br>هم بوی جوی مولیان خیزد<br>هم یاد یار مهربان آید ...!<br><br><br>|محمد رضا شفیعی کدکنی|</font><p> </p> text/html 2014-06-01T14:40:49+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی ای هرچه صدا، هرچه صدا، هرچه صدا-تو - محمدعلی بهمنی http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/37 <p dir="rtl" align="center"><font size="3">پر می کشم از پنجره ی خواب تو تا تو</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">هر شب من و دیدار در این پنجره با تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">از خستگی روز همین خواب پر از راز</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">کافی ست مرا، ای همه ی خواسته ها تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">دیشب من و تو بسته ی این خاک نبودیم</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">من یکسره آتش، همه ذرات هوا تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">بیدارم اگر دغدغه ی روز نمی کرد</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">با آتش مان سوخته بودی همه را تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">پژواک خودم بودم و خود را نشنیدم</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">ای هرچه صدا، هرچه صدا، هرچه صدا-تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">آزادگی و شیفتگی، مرز ندارد</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">حتا شده ای از خودت آزاد و رها تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">یا مرگ و یا شعبده بازان سیاست؟</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">دیگر نه و هرگز نه، که یا مرگ که یا تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">وقتی همه جا از غزل من سخنی هست</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">یعنی همه جا-تو، همه جا-تو، همه جا-تو <br></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من؟</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">تا شرح دهم از همه خلق، چرا تو</font></p> text/html 2014-06-01T14:38:54+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی نجمه زارع http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/35 <font style="font-size: 13pt"><p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">من نیستم مانند تو مثل خودم هم نیستم</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">تو زخمی صدها غمی من زخمی غم نیستم</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">با یادگاری از تبر از سمت جنگل آمدی</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="ltr">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">گفتم چه آمد بر سرت گفتی که محرم نیستم</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">مجذوب پروازم ولی دستم به جایی بند نیست</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">حالا قضاوت کن خودت من بی گناهم! نیستم؟</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">با یک تلنگر می شود از هم فروپاشی مرا</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">نگذار سر بر شانه ام آنقدر محکم نیستم</span></font></p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="ltr"> </span></font> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خواندی غزل های مرا گفتی که خیلی عاشقم</span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="ltr">&nbsp;</span></font> </p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">اما نمی دانم خودم هم عاشقم هم نیستم</span></font></p> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="ltr">&nbsp;<br><br></span></font></p></font> text/html 2014-05-30T16:02:24+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی زیبایی ام را پایانی نیست http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/34 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#110803" lang="FA">زیبایی‌ام را پایانی نیست</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">وقتی که در چشمان تو به خواب می‌روم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">و هراس کودکانه‌ام را از یاد می‌برم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">در عطری که از تو بر سینه دارم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">چه بی‌پروا دوستت دارم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">و چه بی‌نشان تو را گم می‌کنم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">وقتی که دروغ می‌گویم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">به زنی که در چشمهای من تو را جستجو می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#110803"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA">و مردی که هر روز از نام تو می‌پرسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#110803" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#003333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span style="font-size:9.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#003333" lang="FA">فرناندو پسوآ"</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#003333" lang="FA"></span></p> text/html 2014-05-29T08:20:08+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی کتاب پیامبر / جبران خلیل جبران / ترجمه حسین الهی قمشه‌ای http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/33 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر زمان که عشق اشارتی به شما کرد در پی او بشتابید ، هرچند راه سخت و ناهموار باشد.<br>و هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت خود را به او بسپارید ، هر چند که تیغهای پنهان در بال و پرش ممکن است شما را مجروح کند.<br>و هر زمان عشق با شما سخن گوید او را باور کنید ، هرچند او رویاهای شما را چون باد مغرب درهم کوبد و باغ شما را خزان کند. زیرا عشق چنانکه شما را تاج بر سر می‌نهد به صلیب نیز می‌کشد.<br>و چنانکه شما را می‌رویاند شاخ و برگ شما را هرس می‌کند<br>و چنانکه تا بلندای درخت وجودتان بالا می‌رود و ظریفترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می‌کند.<br>همچنین تا عمیق‌‌ترین ریشه‌های شما پایین می‌رود و آنها را که به زمین چسبیده‌اند تکان می‌دهد.<br>عشق شما را چون خوشه‌های گندم دسته می‌کند.<br>آنگاه شما را به خرمن کوب از پرده خوشه بیرون می‌آرود.<br>و سپس به غربال باد دانه را از کاه می‌رهاند.<br>و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید.<br>سپس شما را خمیر می‌کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید ، و بعد از آن شما را بر آتش مقدس می‌نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید.</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>عشق با شما چنین رفتار می‌کند تا به اسرار قلب خود معرفت یابید و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزیی از آن شوید.</font><font size="3"> </font> text/html 2014-05-29T07:44:36+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی "جبران خلیل جبران http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/32 <span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">از مترسکی سوال کردم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده‌ای؟</span><p> </p><p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پاسخم داد: در ترساندن دیگران برای من لذت به یاد ماندنی است،</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی‌شوم!</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">اندکی اندیشیدم و سپس گفتم: </span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">گفت: تو اشتباه می‌کنی!</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">زیرا کسی نمی‌تواند چنین لذتی را ببرد،</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><br> text/html 2014-05-29T05:46:56+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی بزرگی http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/31 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟ پس کی میخوای آدم بشی؟ نکنه دوباره معلمت کتکت زده که اینجوری شدی؟ چرا لال مونی گرفتی حرف بزن دیگه؟<br> صدای هاجر خانم بود. زنی قد بلند و کشیده که از اکثر زنان آبادی سر و گردنی بلندتر بود، هم قدش هم زبانش. روسری اش را همچون زنانی که سر درد دارند دور سرش بسته و چند تار موی طلایی اش از حریم روسری جا مانده بودند. همانند خیلی از زنان آبادی چادر به دور کمر بسته بود و در حالی که مشغول پخت نان بود با <span style="color: #000000;"><a href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa/"><span style="color: #000000;">عصبانیت</span></a></span> سمت علی رفت؛ ترس سراسر وجود علی را احاطه کرده بود. لباسهای زمستانی علی را از تنش در میاورد که گفت:<br> - خاک بر سرت با این درس خوندنت. یکم از خواهرت زهرا یاد بگیر. اون از بابات که صبح تا شب سر کاره و تا برگرده دلم هزار راه میره اینم از تو که به جای اینکه کمکم کنی همش عذابم میدی. <span id="more-8080"></span><br> علی که وزنش هیچ تناسبی با سن و سالش نداشت، لپ های گوشتی اش سرخ شده و موهای فرفری پرپشتش هنوز خیس بود، شهامت گفتن هیچ حرفی نداشت و فقط با آن دو چشم عسلی معصومانه به مادرش نگاه می کرد. هاجر خانم فانوس کوچکی که کنار ورودی خانه آویزان بود را برداشت و با گفتن این جملات از خانه خارج شد:<br> - سر و صدا نکنیا. نیم ساعت دیگه چکمه هاتو پات کن برو خونه ی کبری خانم اینا وبگو مامانم گفت سبزی ها رو بده. زودم بیا بشین پای درس و مشقت.<br> علی در راه به مسجد روستایشان رفت. نور سبز رنگ ملایم، عطر گل محمدی و تسبیح های آویزان کنار صحن فضای آرام بخشی به وجود آورده بود. معصومانه گوشه ای نشست و با همان لحن کودکانه و بی زنگارش در حالی که گاه گاهی سرش را با شرم رو به آسمان می کرد گفت:<br> - خدا جون میدونم تو هم منو دوس نداری که مامانمو اذیت میکنم. اما خدایا تو که اون بالایی بهتر از مامانم که این پاییینه میدونی من دوسندارم مامانمو اذیت کنم. خدایا؟ تو یه کاری کن من امتحانمو قبوول بشم منم این سه تا بوقلمونمون رو روز عاشورا نذر امام حسین میکنم. باشه خدا؟<br> تمام چکمه های کودکانه اش گلی شده بود. به خانه رسید و آرام درب کوچک چوبی حیاط را باز کرد و در حالی که زیر لب آواز می خواند با تکه چوبی گل های زیر چکمه اش را پاک می کرد. ناگهان شنید: ” علی؟ علی تویی اومدی؟ بدو بیا بشین سر درس و مشقت انقدر منو زجر نده ”<br> سریع به خانه رفت و مشغول درس خواندن شد.هاجر خانم دستانش می رقصید و با میله هایی نازک بافتنی میبافت که گفت:<br> - علی وای به حالت… فقط وای بحالت فردا هم امتحانتو قبول نشی اونوقت من میدونم و تو…<br> - علی سر به زیر داشت و در حالی که نگاهش روی کاغذ زیر دستش خیره مانده بود که نوشته شده بود : ” مامان خوبم ممنون که نگران منی. امروز فهمیدم محمد مادر نداره. تو فقط باش… شب تا صبح ، صبح تا شب کتکم بزن دعوام کن…اما مامان تو فقط باش. باشه؟”<br> سرش را بالا آورد و با شعف و شوری وصف ناشدنی با برقی که در چشمانش موج میزد گفت :<br> - مامانی امروز نذر کردم اگه امتحان ریاضیمو قبول بشم این سه تا بوقلمونومن رو عاشورا نذر کنم. باشه مامانی؟<br> اکبر آقا مردی که چشمان گود افتاده و ریش های نا مرتب و موهای ژولیده اش بیانگر خستگی و بی حوصلگی با چشمانی نیمه باز گفت:<br> - علی جان چرت نگو بابا، وقته خوابته بگیر بخواب، هرچی بخونی فایده نداره از اولشم میدونستم تو هیچی نمیشی.<br> علی که از شرم صورتش سرخ شده بود دفتر و کتاب نیمه بازش را برداشت و به اتاقی که شبیه انبار کوچکی بود رفت. تا دیر وقت درس خواند و با سرکوفت هایی که خورده بود اما باز هم انگیزه ها و امیدهایش را از دست نداد. چشمانش سنگین شده بودند که صدای آرامی شنید: ” آره من میدونم این فردا قبول نمیشه. زهرا آزمایشش مونده، تا عاشورا صبر میکنیم اگر این امتحانشو قبول شد که بوقلمونو قربونی میکنیم. ولی اگه قبول نشد بوقلمونا رو میفروشیم و با پولش زهرا رو میبریم دکتر”<br> علی حال بدی داشت. نمیدانست که زهرا هنوز آزمایش نداده و خوب نشده است. همیشه شاهد این تبعیض و این سرکوفت ها بود اما روح وسیعی داشت. زهرا سوگولی بود و او فقط یک پسر به درد نخور و پر خورد و خوراک.<br> صفحه آخر دفترش را باز کرد و نوشت : ” مامان بابای عزیزم منم اجی زهرا رو خیلی دوسدارم. خوب شدنه زهرا مهمتره…”<br> سر جلسه <span style="color: #000000;"><a href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #000000;">امتحان</span></a></span> بود. سوال ها برایش آسانتر از تصوراتش بود. چند سوال را جواب دادا و به بارم بندی ها نگاه کرد. تا اینجا ۹ نمره نوشته بود و فقط یک نمره می خواست تا قبول شود و بر خلاف سرکوفت ها و…قبول شود. چند روزی گذشت. چیزی به عاشورا نمانده بود. صداهایی که شبیه فریاد بود همچون پتکی به سنگینی یک دنیا به سرش کوبیده می شد : ” خاک تو سرت کنن. بخاطر ۱ نمره ریاضی رو قبول نشدی؟ ۹ شدی ؟ فایده نداره تو آدم بشو نیستی. دیدی گفتم خانم؟ دیدی گفتم این نره مدرسه بهتره؟ همین فردا میرم مدرسه و پروندشو میگیرم…”<br> چقدر خفقان بود هوای آنجا. او بزرگ شده بود. بزرگتر از پسری که مقابل پدر و مادرش ایستاده بود. او معنای <span style="color: #000000;"><a href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b4%da%a9/"><span style="color: #000000;">اشک</span></a></span> های شبانه مادرش را از بی پولی می فهمید. او بزرگ شده بود و در حالی که هنوز سنگینی دستان پدرش را روی صورتش حس می مکرد خیلی خوب معنای پینه های دست پدرش را می فهمید… وعلی بزرگ شده بود. حتی بزرگتر از پدر و مادرش</font> text/html 2014-05-26T05:50:43+01:00 sokhanshirin.mihanblog.com عسل صادقی به دوست داشتن تو آرامم http://sokhanshirin.mihanblog.com/post/30 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1" lang="AR-SA">به‌ خیال تو راه می‌روم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1" lang="AR-SA">به‌ حال تو قدم می‌زنم<br> به یاد تو سرمست می شوم<br> برای تو خواب می‌بینم<br> خوابی پر از چشم‌های قشنگ تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1" lang="AR-SA"><br> کنارِ تو حرف می‌زنم<br> برای تو چای می‌ریزم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1" lang="AR-SA">تنت را بو می‌کنم و</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1" lang="AR-SA">دستت را می‌گیرم</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1" lang="AR-SA">می‌دانی؛</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><br> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1" lang="AR-SA">من سال‌هاست به دوست داشتن تو آرامم</span><span dir="LTR" style="color:black;mso-themecolor:text1"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></span></font>